6 feb 2019

Har du forslag til saker til ordinær generalforsamling 9. mai 2019?

Øvre Silkestrå Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 9. mai 2019. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15.02.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

* gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

* formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslag sendes til styreleder i Øvre Silkestrå Borettslag

Philippe Etienne

Skøyenveien 73

0375 Oslo

eller til post@ovresilkestra.no