Endret: 22 jan 2018     Opprettet: 31 jul 2017

Om slåttemarka

Borettslaget har en slåtteeng på sin eiendom, og denne er vurdert som svært verdifull og artsrik, med flere truede plantearter. Slåttemarka befinner seg i skråningen på nedsiden av parsellene mot gangveien til Nedre Silkestrå.

Foto: Ulrika Jansson, fra artikkel fra Miljødirektoratet som omtaler slåttemarken på sine hjemmesider. De skriver:
 

Slåttemarken har en kravstor flora med flere rødlistearter, blant annet smaltimotei (EN) og aksveronika (EN). Bergrunnen etter NGO sitt berggrunnskart er skifer og kalkstein i veksling med knollekalk. Engen er artsrik med arter som nikkesmelle (NT), engsmelle, krattsoleie, bitterbergknapp, knollmjødurt (NT), markjordbær, gulflatbelg, blodstorkenebb, firkantperikum, stormaure, bakkemynte, bergmynte, bakketimian, storengkall, aksveronika (EN), dunkjempe, hjorterot, blåknapp, krattalant, prestekrage, hvitmaure, gulmaure, ask (NT), vill-løk, kantkonvall og smaltimotei (EN).

De fleste artene er godt spredt over slåttemarka, mens nikkesmelle, aksveronika, smaltimotei, markjordbær og bitterbergknapp først og fremst vokser på de grunnlendte nordvestre delene av lokaliteten. Her vokser også noen kalkkrevende moser (rødfotmose, nebbfagermose, ospelundmose og bakketujamose). Det er store bestand med blodstorkenebb i vest og store bestand med krattalant omtrent midt i lokaliteten i kantsonen mot de mer tresatte delene. Andra vanlige arter på engen er engrapp, hundegras, rødsvingel, timotei, og rødkløver. Mer skyggefullt mot nord vokser kratthumleblom, liljekonvall, løkurt, gjerdevikke og kantkonvall. Både innenfor og rett øst og nord for avgrenset slåttemark finnes store mengder ugras og fremmede arter. Stornesle, skvallerkål og hundekjeks er de vanligste nitrofile artene, men også russekål (HI) (som bekjempes aktivt), kanadagullris (SE) og blålusern (LO) vokser på eller i kantsonen til engen. I det busk- og skogkledde området i nord vokser berberis (evt. høstberberis (SE)), alperips (trolig hagerømling, men ikke regnet som en fremmede art), stikkelsbær (LO), bulkemispel (SE) og gullregn (SE). I kanten mot turveien i nordvest står høyvokste arter som hvitsteinkløver (SE), mørkkongslys og ullborre (SE) og skygger kalkberget. Kategorier i parentes følger «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012» fra Artsdatabanken.

Du kan lese mer om dette her.

 

Det er også utformet en skjødselsplan, denne kan du lese her.