Endret: 4 mai 2018     Opprettet: 31 jul 2017

Bygging på Øvre Silkestrå

Her kan du lese om byggetiltak i borettslaget

Tiltak som berører borettslagets felles eiendom
Yttervegger, tak og fellesarealer er borettslagets eiendom. Arbeid som berører disse må derfor ha borettslagets godkjenning før de blir iverksatt. 

Tiltak som er søknads- eller meldepliktige i henhold til plan- og bygningsloven 
En rekke endringer som berører tak, fasader og utearealer er søknads- eller meldepliktige i henhold til plan- og bygningsloven. Dette fordrer at det innsendes enten full rammesøknad eller en byggemelding. I henhold til gjeldende bestemmelser skal saksbehandlingstid for en komplett innsendt rammesøknad uten dispensasjoner være 12 uker, deretter søker man om igangsettings tillatelse når denne foreligger og alle konsulenter og utførende er på plass. Byggemeldinger er underlagt en enklere saksgang og skal etter dagens regler behandles innen 3 uker. Er saken mindre komplisert, og man har all dokumentasjon på plass kan det være mulig å få en godkjenning på stedet med en såkalt ”søknad over disk” til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Søknader må utføres av firma/person som er kvalifisert/godkjent av kommunen til å være ansvarlig søker.