Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Hva som må byggemeldes

Her er kort informasjon om hva som må byggemeldes.

Tiltak som berører borettslagets felles eiendom
Yttervegger, vindu, bærevegg, tak, fellesarealer, vann- og varmeanlegg i leiligheten er borettslagets eiendom. Arbeid som berører disse må derfor ha borettslagets godkjenning før de blir iverksatt. 

Tiltak som er søknads- eller meldepliktige i henhold til plan- og bygningsloven 
En rekke endringer som berører tak, fasader og utearealer er søknads- eller meldepliktige i henhold til plan- og bygningsloven. Dette fordrer at det innsendes enten full rammesøknad eller en byggemelding. I henhold til gjeldende bestemmelser skal saksbehandlingstid for en komplett innsendt rammesøknad uten dispensasjoner være 12 uker, deretter søker man om igangsettings tillatelse når denne foreligger og alle konsulenter og utførende er på plass. Byggemeldinger er underlagt en enklere saksgang og skal etter dagens regler behandles innen 3 uker. Er saken mindre komplisert, og man har all dokumentasjon på plass kan det være mulig å få en godkjenning på stedet med en såkalt ”søknad over disk” til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Søknader må utføres av firma/person som er kvalifisert/godkjent av kommunen til å være ansvarlig søker. 

 

Plan- og bygningsloven sier: 

”Søknadsplikt Pbl kap. XVI, § 93, SAK kap. I, III og IV 
Alle tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder må man i prinsippet søke om, eventuelt søke om dispensasjon, og få tillatelse til før man setter tiltaket i verk. Det er ikke bare oppføring av et byggverk som regnes som et tiltak, også endring og riving regnes som tiltak og er i utgangspunktet søknadspliktig. "Byggverk" omfatter mer enn bygning, det omfatter også andre typer konstruksjoner.” 

Loven definerer også noen unntak fra dette. Noen tiltak kan man nøye seg med å sende inn en såkalt byggemelding, og noen tiltak er untatt fra saksbehandling. De unntakene som er mest aktuelle for Øvre og Nedre Silkestrå innebefatter: 

Melding: 
”§ 86 a Mindre byggearbeid på en boligeiendom” 
Fritak I henhold til pbl kap. XVI, SAK § 7: 
”Mindre tiltak som ikke kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser er unntatt fra reglene i plan- og bygningslovens kap. XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll. Øvrige regler i plan- og bygningsloven og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) skal ivaretas av tiltakshaver. Tiltakene må ikke være i strid med plankrav. Plan- og bygningsmyndighetene kan kreve tiltak rettet eller fjernet dersom lovens krav ikke er oppfylt. Forskrift om saksbehandling og kontroll av byggesaker (SAK) § 7 gir en detaljert oversikt over hva som regnes som mindre tiltak. Aktuelle tiltak er bl.a.: 

  • mindre fasadeendringer
  • ildsted (nyinstallering krever kvalifisert kontrollør)
  • levegger og små forstøtningsmurer”


Det anbefales i de fleste sammenhenger at man tar kontakt med kommunen eller arkitekt for å avklare hva slags saksgang de enkelte tiltak er underlagt. 

Da Øvre og Nedre Silkestrå ble bygget utnyttet man tomtenes arealpotensial fullt ut. Dette vil si at tiltak som fører til økt bruksareal vil få konsekvenser for utnyttelsesgraden for både Øvre Silkestrå og Nedre Silkestrå. 

Innhenting av pristilbud/anbud
Ved større arbeider anbefales det at det hentes inn pris fra flere tilbydere, minimum 2. I en slik sammenheng er det viktig at det utarbeides et godt underlag, i form av en beskrivelse av arbeidene som ønskes utført. Dettes sikrer best mulig at tilbyderne priser de samme tjenestene, uten å utelate noe. En slik beskrivelse kan for eksempel ta utgangspunkt i Norsk Standard sin NS 3420, og bør utarbeides av noen som har erfaring med å innhenting av slike tilbud.