Endret: 31 jul 2018     Opprettet: 2 aug 2017

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker.

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre ut over det som følger av §§ 5-4 til 5-6 i Lov om burettslag.

Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating får du ved å henvende deg til OBOS.

Saksgang:

  • Andelseier må henvende seg til OBOS for å få søknadsskjema.
  • Andelseier mottar søknadsskjema fra OBOS.
  • Andelseier må sende søknad til OBOS som registreres i OBOS' datasystemer. Søknad og vedtaksskjema blir sendt fra OBOS til styret.
  • Styret behandler søknaden, fyller ut vedtaksformular og returnerer det til OBOS. 
  • OBOS sender brev til andelseier om at søknad er innvilget eller avslått.

Svar på søknad om bruksoverlating må sendes til søkeren innen en måned etter at søknaden er kommet fram til laget. Overholdes ikke denne fristen, skal brukeren regnes som godkjent, jf § 5-7.

Styret kan bare nekte godkjenning dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det, eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier, jf. § 4-4.

Bruksoverlating blir innrapportert til ligningsmyndighetene iht forskriftene og vil fremkomme på ligningsoppgaven.

OBOs vil fakturere den som søker om utleie et beløp for behandling av søknaden.