Endret: 6 mai 2019     Opprettet: 21 aug 2017

Vedlikeholdsplikt til beboer og borettslag

Vedlikeholdsplikten er beskrevet i vedtektene til Øvre Silkestrå borettslag, som du kan lese her.

5. Vedlikehold 

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen med tilhørende utearealer og kjellerboden i ryddig, rengjort og forsvarlig stand til enhver tid. Det samme gjelder fellesarealer som disponeres av den enkelte andelseier. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for andre andelseiere. 
Andelseieren skal vedlikeholde alt innenfor boligen bortsett fra bærende konstruksjoner, fellesanlegg som går gjennom boligen og inngangsdørenes ytterflater. Dette innebærer blant annet at andelseier skal vedlikehold dører og låser til boligen, innsiden av vinduer, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring og annet elektrisk anlegg, vannrør, radiatoranlegg med tilhørende rørsystem (vasking, maling, lufting, kontrollere koblinger o.l.), avtrekksvifte, vasker og sanitærustyr med tilbehør, sluk, varmekabler, inventar, apparater og annet utstyr og alle innvendige flater i boligen. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasje unngås. Det samme gjelder radiatorene. 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskiftning av alt innenfor boligen bortsett fra bærende konstruksjoner, fellesanlegg som går gjennom boligen, radiatorene med tilhørende rørsystem, motor til avtrekksvifte, dørtelefon, vinduer og ytterdører. Det innebærer blant annet at andelseieren har ansvaret for reparasjon og utskifting av innvendige dører og låser til boligen, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring og annet elektrisk anlegg, vannrør, avtrekksvifte, vasker og sanitærustyr med tilbehør, sluk, varmekabler, inventar, apparater og annet utstyr og alle innvendige flater i boligen og lettvegger. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig vindusskade og annen skade påført i boligen. 

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong o.l. 

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 
Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. 

(6) Andelseier som søker om å gjennomføre et tiltak kan pålegges ansvar for å vedlikeholde og oppgradere tiltaket.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. 

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt 
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. 

(2) Borettslaget skal vedlikeholde vinduer og dører utvendig, trefasade, bærende konstruksjoner, tak, bjelkelag, fellesrom og alt utstyr og installasjoner med tilbehør som hører til fellesskapet. 

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av vinduer, ytterdører til boligen, trefasade, bærende konstruksjoner, tak, bjelkelag, fellesrom og alt utstyr og installasjoner med tilbehør som hører til fellesskapet. Borettslaget har rett til å føre installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. 

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

5-3 Utbedringsansvar og erstatning 
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget. 

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. 

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.