Endret: 19 okt 2018     Opprettet: 4 sep 2018

Nyhetsbrev Øvre Silkestrå borettslag - september 2018

Her kommer kort informasjon fra styret.

Lufting av radiatorer må kun itføres av vaktmester

Høsten har kommet, og vi har skrudd på fjernvarmen. Dersom det er behov for å lufte radiatoren din eller du har andre problemer med radiatoren, må du kontakte vaktmester Christoffer Heed på tlf 48604333 mandag-fredag mellom kl 08 og 16.

 

Befaring av garasjene etter rehabilitering

Styret gjennomførte felles etterkontroll 13. august 2018 med Consolvo, Obos Prosjekt og Ødegård og Lund AS.  Konklusjonen er at maling av himling står som «avventes for uttørking». Consolvo opplyser denne vil bli tatt i forbindelse med 5 års garantibefaring, da en vil være helt sikker på at taket er fri for fukt.

Flere punkter med «Bom i belegg» står også oppført som «følges med» og noen flere er oppdaget. Disse er uten riss og således ikke akutt. Consolvo opplyser at de vil merke noen og ta opp en for å vurdere nærmere. Øvrige vurderes nærmere i forbindelse med 5 års garantibefaring.  (totalt 7 +3 stk i midtre plan).

 

Parkering i snuplassen mot garasjeanlegget

Styret mottar flere henvendelser om parkering på snuplassen. Vi har henvendt oss til Bymiljøetaten flere ganger, som opplyser om følgende i brev til styret:

Vi har vært på befaring på snuplassen i Skøyenveien og vurdert trafikksituasjonen. Vi har kommet frem til at det er tilstrekkelig plass og god oversikt for lastebiler ved inn-/utkjøringen fra garasjeanlegget til tross for at det sto biler parkert ved snuplassen.

Når det gjelder den aktuelle inn-/utkjøringen, kan ikke Bymiljøetaten se at det er behov for skilting her.  Det skiltes ikke på forhold som dekkes i trafikkreglene, med mindre det foreligger særlige grunner til det.

Bymiljøetaten viser til trafikkreglene § 17, 2. ledd, bokstav a: "Det er forbudt å parkere foran inn- og utkjørsel". Formålet med bestemmelsen er å lette kjøring til og fra bolig eller annen eiendom. Kjøretøy må ikke parkeres slik at kjøring til og fra eiendom vesentlig vanskeliggjøres, både med hensyn til fremkommelighet og sikt.

Det er hver enkelt trafikants ansvar å ferdes slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrres, jf. vegtrafikkloven § 3. Dette gjelder alle som ferdes i trafikken. Det må utvises gjensidig respekt mellom alle trafikanter slik at ferdsel foregår på en trygg måte.

Det at det står lovlig parkerte biler i en gate er også et naturlig fartsreduserende tiltak som er viktig i et boligområde hvor myke trafikanter ferdes.

Dersom du observerer parkering som kan skape farlige situasjoner eller som hindrer renovasjonsbiler, kan du kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50.Samlet sett finner ikke Bymiljøetaten grunnlag for å skilte den aktuelle delen av Skøyenveien med forbud mot parkering.